Podmínky užívání

Přečtěte si prosím pečlivě Podmínky užívání této webové stránky.

Všeobecné

Jakékoliv užívání webové stránky Metako CZ podléhá těmto Podmínkám užívání. Následující podmínky představujíprávoplatnou dohodu mezi Vámi a Metako CZ. Přístupem na tuto webovou stránku a zobrazováním a/nebo užíváním této webové stránky potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli,porozuměli jim a souhlasíte s nimi, a zavazujete se k dodržování platných zákonů a ustanovení. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto webovou stránku užívat. Metako CZ si vyhrazuje právo tyto Podmínky užívání kdykoliv změnit. Dalším užíváním webové stránky se změnami souhlasíte.

Odpovědnost

Informace a data nacházející se na webové stránce Metako CZ slouží pouze k informačním účelům, aniž se lze na aktuálnost, správnost nebo úplnost těchto informací odvolávat nebo spoléhat.

Tato webová stránka může obsahovat přímá spojení nebo odkazy na jiné webové stránky. Metako CZ neručí za obsah jiných webových stránek nebo zdrojů. V souladu s tím potvrzujete a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Metako CZ neodpovídá za disponibilitu těchto externích webových stránek nebo jiných zdrojů a nepřebírá odpovědnost nebo záruku za obsah, služby, produkty nebo jiné materiály, které se na těchto webových stránkách nebo v těchto zdrojích nacházejí.

Obchodní značka a autorské právo

Pokud není uvedeno jinak, představují všechny materiály na této webové stránce autorská práva, obchodní značky a/nebo duševní vlastnictví společnosti Metako CZ a jejích poskytovatelů licence.

Obsahy nabízené prostřednictvím webové stránky Metako CZ jsou chráněny autorským právem. Jejich užívání podléhá platným autorským právům. Tato webová stránka nesmí být bez souhlasu společnosti Metako CZ upravována, kopírována, publikována, převáděna, šířena nebo ukládána.

Použité obrázky

Použité obrázky/fotky jsou pouze ilustrativní, mohou se lišit od skutečných produktů. Pro získání aktuálních a nejnovějších informací se obracejte prosím na sales@metako.cz, případně na jednotlivá oddělení uvedených v sekci Kontakty.

Ochrana dat

Existuje-li v rámci internetové nabídky možnost vkládání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), je uvedení těchto dat ze strany uživatele výhradně na bázi dobrovolnosti. Využívání a úhrada veškerých nabízených služeb je dovolena – pokud je to technicky možné a přijatelné – i bez uvedení takovýchto dat resp. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně a přísně dodržujeme ustanovení zákonů o ochraně dat. Data osobního charakteru jsou na této webové stránce evidována jen v technicky nezbytném rozsahu. V žádném případě nejsou získaná data prodávána nebo z jiných důvodů předávána třetím osobám. Následující informace Vám poskytne přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký druh dat a k jakému účelu je evidován.

Zpracování dat na této internetové stránce

Firma Metako CZ automaticky eviduje a ukládá ve svých Server Log Files informace, které jí zprostředkovává váš prohlížeč. Jsou to:


Typ/verze prohlížeče

Používaný operační systém

Referrer URL (předtím navštívená stránka)

Hostname přístupového počítače (IP-adresa)

Čas serverového požadavku


Tato data nejsou pro Metako CZ přiřaditelná určitým osobám. Slučování těchto dat s jinými datovými zdroji není prováděno, data jsou kromě toho po statistickém vyhodnocení smazána.

Vyloučení odpovědnosti

Webová stránka společnosti Metako CZ a její obsah jsou poskytovány na bázi „tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoliv druhu, výslovných nebo implikovaných záruk, včetně, avšak nikoli pouze garancí uplatnitelnosti na trhu, upotřebitelnosti, celistvosti nebo garancí vznikajících z průběhu obchodu, používání nebo obchodních zvyklostí. Metako CZ neposkytuje žádnou záruku nebo odpovědnost co se týček kvality, přesnosti nebo disponibility webové stránky Metako CZ. Metako CZ zejména neručí a nenese odpovědnost za to, že webová stránka Metako CZ, její obsah nebo služby na této webové stránce nebo přes ni nabízené jsou přesné, spolehlivé, bezchybné nebo nepřerušované, že jsou odstraňovány chyby, že webová stránka Metako CZ nebo server, přes který je tato k dispozici, neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty a že webová stránka Metako CZ jinak splňuje Vaše potřeby nebo očekávání. Uživatel bere veškerou odpovědnost a rizika z užívání této webové stránky a Internetu všeobecně na sebe. Metako CZ nebo osoby, které se podílejí na vytváření nebo udržování této webové stránky, za žádných okolností (včetně nedbalosti) neručí za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody resp. ušlé zisky, které vznikají z používání nebo nemožnosti používání webové stránky, jejího obsahu, služeb nabízených přes tuto webovou stránku a/nebo jiných webových stránek, na které je na této webové stránce odkaz. Kromě toho Metako CZ nebo osoby, které se podílejí na vytváření nebo udržování této webové stránky, neručí za škody, které vyplývají (včetně, avšak nikoli pouze) ze spolehnutí na některého člena nebo návštěvníka nebo na informace získané přes tuto webovou stránku nebo které vzniknou v důsledku chyb, opominutí, přerušení, smazání nebo datových souborů, virů, chyb, vad nebo výkonových chyb, komunikačních chyb, krádeže, zničení nebo neautorizovaného přístupu, nezávisle na tom, jestli byl Metako CZ na možnost takových škod upozorněn nebo ne.

Komentáře a interpretace

Metako CZ uvítá Vaše komentáře. Veškeré Vámi na tuto webovou stránku zaslané komentáře, návrhy a jiné informace k internímu použití společností Metako CZ nebo jejích zákazníků či obchodních partnerů nebo jako odpověď na prosby na této webové stránce přecházejí do vlastnictví společnosti Metako CZ a Vy souhlasíte s tím, že veškerá duševní majetková práva k nim přecházejí na Metako CZ. Je Vám známo, že s veškerými zveřejněními ve veřejně přístupných oblastech webové stránky společnosti Metako CZ není v žádném ohledu nakládáno důvěrně.

Dodržování

Vlastník této webové stránky má sídlo v České republice. Metako CZ nepřebírá odpovědnost za to, že materiály webové stránky jsou vhodné nebo použitelné pro uživatele v jiných stanovištích. Pokud vstupujete na tuto webovou stránku z jiných stanovišť, odpovídáte za dodržování lokálních zákonů.

Kontakt

Obraťte se na nás prostřednictvím sales@metako.cz, pokud narazíte na obsah porušující autorské právo třetí osoby, nebo o kterých si myslíte, že porušují tyto Podmínky užívání.

Ostatní


Tyto Podmínky užívání se řídí ve všech ohledech podle zákonů České republiky, podle kterých jsou také bez ohledu na rozpory právních zásad vykládány. I když jsou tyto Podmínky užívání čas od času upravovány, obsahují kompletně a výhradně smlouvu mezi Vámi a společností Metako CZ týkající se webové stránky společnosti Metako CZ. Žádné jiné podmínky, které Vám byly případně sděleny ústně nebo jinou formou, neplatí. Každý žalobní nárok, který byste ohledně webové stránky společnosti Metako CZ chtěli případně uplatnit, musí být vznesen do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo žalobního nároku, jinak je takový nárok resp. žalobní nárok vyloučen. Pro jakýkoliv žalobní nárok, který vznikne na základě těchto Podmínek užívání nebo Vašeho užívání webové stránky společnosti Metako CZ, je soudně příslušný soud České republiky. Souhlasíte s tím, že se podrobíte výkonu soudní pravomovi těchto soudů.

Je-li některá část těchto Podmínek užívání neuplatnitelná, musí být tato neuplatnitelná část vykládána tak, aby co nejjednoznačněji odrážela původní záměr smluvních stran. Ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání zůstávají v platnosti. Netrvání společnosti Metako CZ na přísném výkladu ustanovení Podmínek užívání nebo jejich nevymáhání neznamená upuštění od tohoto ustanovení. Důvodem ke změně těchto Podmínek užívání nemůže být probíhající jednání nebo způsob jednání mezi společností Metako CZ a Vámi ani obchodní praktiky.

Proč Metako?

Rozvoz po ČR do 48 hodin

Garantujeme rozvoz po celé ČR do 48 hodin ze skladu Lukov.

Velké skladové zásoby

V našich skladech máte přístup k více než 300 produktům.

Kvalita

Certifikované hadice dle norem EU, EN, ISO, DIN, FDA, KTW, DVGW.