Řízení kvality

Certifikáty, osvědčení, prohlášení

Disponujeme certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2 a ISO 1090, které s sebou nesou velkou zodpovědnost, proto na sobě celý tým průběžně pracuje.

Způsobilosti výrobce

Inspekční certifikát („Kvalifikace výrobce“) je dokladem, že firma je způsobilá provádět výrobu (opravy), instalaci, servis a svářečské činnosti na základě ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1011-1, 2, při zavedeném systému managementu kvality a plnění požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731.

Pro proces svařování

 

Osvědčení o certifikaci procesu svařování je vydáno na základě splnění kvalitativních požadavků specifikovaných v normě ČSN EN ISO 3834-2:2021. Certifikát zahrnuje výrobu (opravy), instalace (montáž) ocelových (kovových) konstrukcí dle ČSN EN 1090-2.

ISO 9001

Potvrzuje splnění požadavků týkajících se naší obchodní činnosti, výroby technických produktů i montáže speciálních komponentů a celých zařízení. Součástí certifikátu jsou poradenské služby a obchod. Celý systém managementu kvality ve společnosti Metako s.r.o. byl prověřen s kladným výsledkem.

ISO 14001

Tvoří systém environmentálního managementu (EMS), tedy managementu životního prostředí určený výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a profilu společnosti.

ISO 45001

Má za cíl specifikovat požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizacím poskytuje návody a postupy, jak vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP.

RoHS

Naše výrobky splňují směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kontrola a měření

  • používáme mobilní 3D měřící rameno  – rozsah měření: 3,7 m
  • tlakové zkoušky
  • rentgen
  • průběžná kontrola pomocí standardních měřidel